ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Louise Brows and Beauty: de eenmanszaak Louise Brows and Beauty, statutair gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72742372.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Louise Brows and Beauty een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Louise Brows and Beauty voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het uitvoeren van wenkbrauwbehandelingen zoals o.a. verven, Henna brows, Brow Lamination, permanente make-up en eventueel aanvullende opties binnen de behandeling zoals het verven van wimpers, waxen van bovenlip/kin en gezichtsmaskers.

1.5. Producten: alle producten die Louise Brows and Beauty aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: wenkbrauw make-up, gezichtsmaskers, browtools zoals pincetten en aftercare voor PMU.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Louise Brows and Beauty en klant krachtens welke Louise Brows and Beauty de dienst zal uitvoeren.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Louise Brows and Beauty worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.louisebrowsandbeauty.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Louise Brows and Beauty gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, het via de website inplannen van een behandeling of bestellen van een product, of akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud ervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of behandelingen die door derden worden uitgevoerd die door Louise Brows and Beauty zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.

2.5. Louise Brows and Beauty mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten. Als Louise Brows and Beauty de algemene voorwaarden wijzigt, stelt Louise Brows and Beauty de klant daarvan op de hoogte. De klant mag de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van deze algemene voorwaarden.

2.6. Als er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen en/of bepalingen uit deze algemene voorwaarden wettelijk niet zijn toegestaan of ongeldig worden verklaard (nietig), dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De overige artikelen blijven dan wel van toepassing. Daarnaast zullen Louise Brows and Beauty en de klant overleggen welke nieuwe bepaling de oude bepaling vervangt, waarbij wordt gekeken naar het doel en de strekking van de oude bepaling.

ARTIKEL 3. AANBOD EN ACTIES

3.1. Als een aanbod van Louise Brows and Beauty een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod of op de website aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht.

Als de klant het aanbod niet binnen die 30 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Louise Brows and Beauty het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3. Louise Brows and Beauty geeft in het aanbod aan welke dienst, welk product of gekozen behandeling wordt aangeboden en het overeengekomen tarief. Eventuele bijkomende kosten, waaronder verzendkosten worden tevens vermeld.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Louise Brows and Beauty de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of speciale actie geldt niet automatisch voor nieuwe afspraken.

3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.7. Louise Brows and Beauty brengt bij het inplannen van een behandeling een aanbetaling van 30% van het betreffende tarief aan de klant in rekening. Deze betaling gaat via iDeal. Bij annulering van de behandeling wordt deze aanbetaling niet aan de klant geretourneerd.

3.8. Louise Brows and Beauty mag de tarieven in de salon en/of op de website tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Plaatsing op een eventuele wachtlijst is geen garantie voor een behandeling. De plaatsing is slechts een indicatie en Louise Brows and Beauty neemt contact op met de klant zodra er een plek is vrij gekomen voor een behandeling.

3.10. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig in rekening gebracht.

3.11. Louise Brows and Beauty kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, en kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.12. Aanbiedingen en acties kunnen wisselen van geldigheidsduur. De actievoorwaarden worden per e-mail en/of via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, VERPLAATSEN EN ANNULEREN
4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant via de website een behandeling boekt en/of een bestelling via de website plaatst. De klant ontvangt hiervan automatisch een digitale bevestiging. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen digitaal worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Louise Brows and Beauty zijn bevestigd.

4.2. Louise Brows and Beauty mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld moet te worden.

4.3. Als Louise Brows and Beauty door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van de reservering van de behandeling nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in de reserveringsbevestiging, mag Louise Brows and Beauty de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening te brengen.

4.4. Een behandeling kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst of geannuleerd. Bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling is de klant 50% van het overeengekomen tarief voor de behandeling verschuldigd. Bij het niet-tijdig of helemaal niet aanwezig zijn voor de behandeling (zie artikel 5.6) wordt de volledige behandeling alsnog in rekening gebracht. Wanneer deze of de aanbetaling, al is voldaan wordt deze niet gerestitueerd.

4.5. No show tarieven kosteloze behandelingen

- Intake Powder Brows € 30,00

- Touch up Powder Brows 6-8 weken € 120,00

4.6. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Iedere overeenkomst tussen Louise Brows and Beauty en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Louise Brows and Beauty de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Louise Brows and Beauty kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. Louise Brows and Beauty zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Louise Brows and Beauty levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. De klant is verplicht om alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de behandeling, zoals persoonsgegevens en (gezondheids-)informatie over of met betrekking tot de uit te voeren behandeling en relevante informatie waar Louise Brows and Beauty om verzoekt, in te vullen op het intakeformulier voorafgaand aan de behandeling. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens.

5.4. Louise Brows and Beauty is gerechtigd om voor promotionele doeleinden voor- en na foto’s van resultaten van behandelingen te publiceren op de website en/of social media kanalen van Louise Brows and Beauty en/of overige promotionele uitingen van Louise Brows and Beauty zodra de klant hiervoor toestemming heeft gegeven.

5.5. Louise Brows and Beauty is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor enige allergische reacties die ontstaan door het gebruik van de producten tijdens de behandeling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om tijdens de intake eventuele allergieën en/of gevoeligheden te melden op het intakeformulier van Louise Brows and Beauty.

5.6. Indien de klant meer dan 15 minuten te laat op een afspraak verschijnt, behoudt Louise Brows and Beauty zich het recht voor de behandeling te annuleren, de klant is dan het no show tarief uit artikel 4.4 verschuldigd.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT PRODUCTEN

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.3. zo spoedig mogelijk aan Louise Brows and Beauty te melden.

6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Louise Brows and Beauty geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de behandeling, in geval van permanente make-up 30 dagen na het genezingsproces en/of het ontvangen van het bestelde product, aan Louise Brows and Beauty te melden. Louise Brows and Beauty streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.

6.4. De klant is verplicht Louise Brows and Beauty een redelijk termijn te geven om het de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Louise Brows and Beauty van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. Als Louise Brows and Beauty inloggegevens met de klant deelt, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Louise Brows and Beauty is niet aansprakelijk voor misbruik en/of verlies van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat de klant degene is die inlogt door middel van de met de klant gedeelde inloggegevens.

6.7. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of het afnemen van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Louise Brows and Beauty mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour.

6.8. De in artikel 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Louise Brows and Beauty. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Louise Brows and Beauty. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.

6.10. Producten met een verbroken hygiëne zegel, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Louise Brows and Beauty geaccepteerd.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD PRODUCTEN

7.1. De door Louise Brows and Beauty te hanteren leveringstermijn varieert per product en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door Louise Brows and Beauty opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of betalingen van de klant. In geval van producten zal Louise Brows and Beauty de producten binnen 2-3 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het eventueel al betaalde bedrag.

7.2. Als door toedoen van Louise Brows and Beauty de uitvoering van de behandeling vertraging oploopt of moet worden verplaatst door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Louise Brows and Beauty dit zo snel mogelijk aan de klant meedelen.

7.3. Genoemde termijnen zijn altijd richtlijnen, deze termijn is nooit definitief. Als de termijn wordt overschreden, betekent dit niet automatisch dat Louise Brows and Beauty in gebreke is.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Louise Brows and Beauty, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Louise Brows and Beauty mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Aan de leveringsplicht van Louise Brows and Beauty zal, zonder tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Louise Brows and Beauty geleverde producten een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7. Louise Brows and Beauty verstuurt de producten per post met brievenbuspost, pakketpost en/of aangetekende post. Louise Brows and Beauty is niet aansprakelijk voor verlies van, schade aan of verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.

7.8. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Louise Brows and Beauty. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Louise Brows and Beauty, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

7.9. Indien de levering door de bezorgdienst onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Louise Brows and Beauty een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Louise Brows and Beauty onderzoek doen naar de levering bij de desbetreffende bezorgdienst en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. Zodra door de klant een behandeling is geboekt of een product is besteld, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.

8.2. Facturen en/of betaalverzoeken dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum/behandeling betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur/betaalverzoek een andere betaaltermijn vermeld is. Behandelingen kunnen ook direct in de salon worden afgerekend via een betaalverzoek.

8.3. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend, de digitale producten worden na volledige betaling direct geleverd.

8.4. Bij een niet-tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen.

8.5. De klant kan bezwaren tegen de door Louise Brows and Beauty verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Louise Brows and Beauty kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Louise Brows and Beauty een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.6. Alle door Louise Brows and Beauty geleverde producten blijven eigendom van Louise Brows and Beauty totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Louise Brows and Beauty zijn betaald.
8.7. Het is niet mogelijk de kosten voor de behandelingen van Louise Brows and Beauty vergoed te krijgen bij een zorgverzekeraar.

ARTIKEL 9. BIJZONDERE BEPALINGEN CADEAUKAARTEN/GIFTCARDS

9.1. Indien de klant in het bezit is van een cadeaubon of giftcard van Louise Brows and Beauty dient de klant dit bij de aanvraag voor een behandeling kenbaar te maken en deze voorafgaand aan de behandeling bij Louise Brows and Beauty in te leveren.

9.2. Cadeaubonnen en giftcards van Louise Brows and Beauty zijn niet inwisselbaar voor contanten.

9.3. De cadeaubon of giftcard bevat een geldbedrag welke ingezet kan worden tijdens een behandeling. Indien de waarde van de cadeaubon of giftcard niet toereikend is voor de gekozen behandeling dient het verschil middels een factuur of betaalverzoek te worden voldaan.

9.4. De cadeaubon of giftcard kan niet worden geretourneerd dan wel gerestitueerd.

9.5. Cadeaubonnen en giftcards van Louise Brows and Beauty zijn geldig voor de duur van 2 jaar na afgifte. De datum van afgifte wordt op de cadeaubon of giftcard vermeld.

ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Louise Brows and Beauty de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:

  • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
  • de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
  • de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
  • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Louise Brows and Beauty negeert;
  • er voor Louise Brows and Beauty aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat Louise Brows and Beauty zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren.

10.5. Louise Brows and Beauty zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit artikel 10.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.

10.6. Als Louise Brows and Beauty op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Louise Brows and Beauty vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De klant erkent dat eventueel resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en Louise Brows and Beauty niet aansprakelijk kan worden gesteld voor niet behaalde resultaten indien de klant de aanwijzingen met betrekking tot aftercare richtlijnen van behandelingen van Louise Brows and Beauty niet juist opvolgt.

11.2. Louise Brows and Beauty is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van behandelingen en keuzes van de klant tijdens de behandeling. Louise Brows and Beauty behoudt zich het recht voor de behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een (huid)arts. Het ondergaan van de behandelingen vallen volledig onder het eigen risico van de klant. De inhoud van behandelingen zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of huidarts.

11.3. Indien Louise Brows and Beauty toch, ondanks artikel 11.1, toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal van het overeengekomen tarief voor de betreffende behandeling. Dit bedrag is in ieder geval altijd beperkt tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar in het betreffende geval aan Louise Brows and Beauty uitkeert. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de klant laatst betaalde factuur.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Louise Brows and Beauty heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Louise Brows and Beauty een redelijk termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Louise Brows and Beauty niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geld het vereiste van een ingebrekestelling niet.

11.4. In aanvulling op artikel 11.3 is Louise Brows and Beauty alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. Louise Brows and Beauty is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Louise Brows and Beauty of wanneer Louise Brows and Beauty is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.6. Louise Brows and Beauty is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals kosten voor juridische bijstand en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit

artikel 5.3 bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

11.7. Louise Brows and Beauty is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van behandelingen. Louise Brows and Beauty is ook niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele fysieke, materiele, psychische of emotionele gevolgschade naar aanleiding van de behandeling(en).

11.8. Louise Brows and Beauty behoudt zich het recht voor de behandelingen tijdelijk te staken of geheel stop te zetten totdat er contact is geweest met een specialistische (huid)arts. Het ondergaan van de behandelingen vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

11.9. Louise Brows and Beauty voert haar diensten uit in overeenstemming met de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zoals deze zijn opgenomen in de warenwet, dan wel de daarvoor in de plaats tredende veiligheidscode van de Europese Norm (NEN-EN 17169) en acht zich gebonden aan de verbonden beroepsregels van de GGD en heeft de bijbehorende vergunning(en).

11.10. Louise Brows and Beauty adviseert geen waardevolle spullen mee te nemen naar de behandeling(en). Louise Brows and Beauty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant.

11.11. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Louise Brows and Beauty indien deze schade het gevolg is van nalatigheid en/of opzet en/of grove schuld van de klant.

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT

12.1. Louise Brows and Beauty is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 60 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. Louise Brows and Beauty is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Louise Brows and Beauty geen invloed op kan uitoefenen. Louise Brows and Beauty kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Louise Brows and Beauty een overeenkomst is aangegaan.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Louise Brows and Beauty spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

13.2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.

13.3. Indien Louise Brows and Beauty in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

13.4. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worde overgedragen als Louise Brows and Beauty daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

13.5. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.6. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

13.7. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Louise Brows and Beauty is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Versie: april 2023